26 sept 2012

Här följer en kort rapport från Trafikverkets projekt för väg 708:

Vår konsult fortsätter sitt arbete med att projektera åtgärder för att förbättra vägen. Parallellt med detta arbete upprättas den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska finnas i handlingarna.  Vägen är lång och passerar en hel del trånga passager med hus och tomter där det ska till avvägningar mellan olika intressen. Projektets finansieras av pengar som är anslagna till att förbättra vägnätets bärighet vilket gör att utrymmet för förbättringar av vägens geometri är begränsat.

Som avslutning kan nämnas att riksdagen i somras beslutade om en ny lagstiftning avseende planering av vägar och järnvägar ska träda i kraft från och med årsskiftet. I  dagsläget gör vi bedömningen att detta endast påverkar projektet marginellt..

Mvh

Håkan Åberg

Sidan på trafikverket om Bobygdsvägen

Trafikverkets bild.

Bilden tillhör trafikverket.