Bobygdens Framtid ek. för.

Håller årsstämma Bobygda skolas matsal 2011-04-19 kl 19.00

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare till stämman

2. Val av två justerare

3. Fråga om stämman utlysts rätt

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Fastställande av balansräkning och resultat

7. Revisorernas berättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om disposition av föreningens överskott/underskott

9b. Fastställande av bugdet för 2011 (se budgetförslag)

10. Beslut om årsavgift 2012

11. Motioner till stämman

12. Arvoden till styrelse och revisorer

13. Val av styrelse (2 år)

Avgående: Jan-Arne Larsson, Petter Dolk, Anna Linde, Anna Bonnevier

Suppleanter: Lena Nilsson, Anders Persson

Sittande till 2012: Patric Eriksson, Maria Brandström, Anders Östgård

Suppleanter: Birgitta Östgård

14. Val av revisorer (1 år) Avgående: Sten Linde, Mats Rolfhamre

Suppleant: Lars Linde

15. Val av valberedning

Avgående: Jeanette Alcaraz

Sittande till 2012: Therese Nilsson

Sittande till 2013: Per-Anders Lindkvist (sammank.)

16. Övrigt

-Rapport från skolan

-Städdag på Bobygdsgården.