Kallelse!
Medlemmar i Bobygdens Framtid ek. för. kallas till årsstämma på Bobygdsgården söndagen 21 april 2013
kl. 18.00. Se dagordning nedan. Vi bjuder på fika. Välkomna!
Styrelsen
Dagordning
1) Val av ordförande och sekreterare till stämman
2) Val av två justerare
3) Fråga om stämman utlysts rätt
4) Fastställande av röstlängd
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Fastställande av balans- och resultaträkning
7) Revisorernas berättelse
8 ) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Beslut om disposition av föreningens överskott/underskott
10) Beslut om årsavgift 2013
11) Motioner till stämman
12) Arvoden till styrelse och revisorer
13) Val av styrelse enligt § 9 (2 år)
Avgående:
Ord: Petter Dolk, Anna Linde, Lena Nilsson, Krister Goodh
Suppleant: Anders Persson
Sittande till 2014:
Ord: Patrik Ericsson, Anders Östgård, Elin Broberg
Suppleanter: Erik Eriksson, Fredrik Björk
13b.) Val av ordförande
14) Val av revisorer enligt § 12 (1 år)
Avgående: Sten Linde, Mats Rolfhamre
Suppleant: Lars Linde
15) Val av valberedning
Avgående: Per-Anders Lindqvist (sammank.)
Sittande till 2014: Jeanette Alcaraz
Sittande till 2015: Rune Eriksson
16) Övrigt
Rektor Johanna Nordqvist rapporterar från skolan.