Väg


26 sept 2012

Här följer en kort rapport från Trafikverkets projekt för väg 708:

Vår konsult fortsätter sitt arbete med att projektera åtgärder för att förbättra vägen. Parallellt med detta arbete upprättas den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska finnas i handlingarna.  Vägen är lång och passerar en hel del trånga passager med hus och tomter där det ska till avvägningar mellan olika intressen. Projektets finansieras av pengar som är anslagna till att förbättra vägnätets bärighet vilket gör att utrymmet för förbättringar av vägens geometri är begränsat.

Som avslutning kan nämnas att riksdagen i somras beslutade om en ny lagstiftning avseende planering av vägar och järnvägar ska träda i kraft från och med årsskiftet. I  dagsläget gör vi bedömningen att detta endast påverkar projektet marginellt..

Mvh

Håkan Åberg

Sidan på trafikverket om Bobygdsvägen

Trafikverkets bild.

Bilden tillhör trafikverket.

Trafikverket informerade om hur de ska förstärka och asfaltera Bobygdsvägen 708

Håkan Åberg ledde mötet.

Helena Stropp informerade om hur mark till vägen behövdes och hur ev ersättning till markägare betalades ut.

Tidsplan och finansiering.

Det kom mycket folk, var nästan fullt vid borden.

Några tyckte att Trafikverket skulle bygga bort farliga ställen efter vägen men för många verkade det viktigaste vara att själva vägbanan ska bli bättre.

Trafikverket planerar inte att ändra vägens sträckning på något ställe utan bara förstärka vägbanan.

Mer info kan hämtas på Trafikverkets sida, klicka här.